Контрольно-діагностична система Test-W2

Контрольно-діагностична система Test-W2 - вільно поширюваний безкоштовний пакет про­грам (freeware). Ця система прийшла на зміну відомій системі Test-W (2002 p.). Вона призначена для контролю знань учнів, перевірки відповідності знань вимогам навчальних програм, виявлен­ня рівня навчальних досягнень учнів з будь-якого предмета за допомогою ком­п'ютера.
До складу системи входять:
         Test-W2.exe - програма тестування;
         Editor.exe - редактор тестів;
         Converter.exe - конвертор тестів Test-W у формат Test-W2;
    Result.dat - протокол результатів тестування (створюється автоматично тільки для читання);
         банк тестів — набори завдань для різних навчальних предметів (астроно­мія, біологія, інформатика, історія, ма­тематика, фізика тощо).
Система Test-W2 надає такі можли­вості:
 встановлення індивідуальних пара­метрів тестування (кількість запитань, час тестування тощо);
      використання шкали оцінювання на 2, 5, 6, 9 або 12 балів;
     проведення тестування з діагнос­тикою (в процесі тестування познача­ються правильні й неправильні відповіді);
      авторизація учня (вводиться прізви­ще, ім'я, клас) та збереження даних у протоколі;
       захист тестів і протоколу тестуван­ня від несанкціонованих дій;
       редагування тестів;
  використання можливостей редак­тора Paint та процесора Microsoft Word для редагування тестів;
         конвертування тестів системи Test-W;
         робота в локальній комп'ютерній мережі.
Для проходження тестування за до­помогою програми Test-W2 не потрібні спеціальні знання, окрім уміння пра­цювати маніпулятором типу «миша».
Для редагування тестів достатньо володіти основами роботи в ОС Microsoft Windows з графічним редак­тором Paint і текстовим процесором Microsoft Word .
Для встановлення системи достатньо скопіювати папку Test-W2 з компакт-диска на локальний диск С:\ (або D:\).
Щоб налагодити систему для тесту­вання в локальній мережі, треба:
    на учнівські комп'ютери скопію­вати папки з тестами;
  файл Test-W2.exe скопіювати на вчительський комп'ютер у папку «Спільні документи» (SharedDocs), а ярлики файла розмістити на робочих столах учнівських комп'ютерів.
Файл протоколу Result.dat ство­рюється автоматично в папці, з якої завантажували файл Test-W2.exe.
Система Test-W2 застосовується для контролю знань учнів там, де можна підготувати коротко сформульовані за­питання й до кожного дати 2—5 варіантів відповідей (від 1 до 3 з яких пра­вильні). Як питання, так і варіанти відповідей можуть мати вигляд тексту, формули, таблиці або малюнка.
  


Оцінка виставляється відповідно до вибраної шкали згідно з відсотком пра­вильних відповідей. Оцінка за 12-бальною шкалою визначається згідно з таб­лицею, що в наказі № 3.41 МОН Ук­раїни від 25.04.2001 p.:


%

%

%
Бал
правильних
Бал
правильних
Бал
правильних

відповідей

відповідей

відповідей
1
<20 o:p="">
5
55 - 64
9
85 - 94
2
20 - 29
б
65 - 74
10
95 - 99
3
30 - 44
7
75 - 79
11
100
4
45 - 54
8
80 - 84Оцінка 12 балів не ставиться, оскіль­ки комп'ютерні тести не містять твор­чих завдань.
Нарахування балів
         запитання з однією правильною відповіддю: 0 або 1 бал;
         запитання з двома правильними відповідями: 0; 0,5 (одна правильна відповідь) або 1 бал;
         запитання з трьома правильними відповідями: 0; 0,33 (одна правильна відповідь); 0,67 (дві) або 1 бал.
Загальна оцінка за тест виставляєть­ся автоматично відповідно до вибраної шкали згідно з відсотком правильних відповідей.
Проведення тестування
Для проведення тестування потрібно виконати такі дії:
   завантажити файл Test-W2.exe од­ним із способів, що надає Windows;
   натиснути кнопку «Відкрити тест»;
   у вікні діалогу знайти та відкрити папку «Інформатика», а потім папку класу;
   знайти та відкрити файл потрібно­го тесту (наприклад, «Тема 3-7») - з'я­виться діалогове вікно «Авторизація»;
    ввести з клавіатури своє прізвище, ім'я та клас, натиснути кнопку «ОК» - розпочнеться тестування.
Програма Test-W2 послідовно виво­дить на екран запитання вибраного тесту та пропонує на кожне до 5 варі­антів відповідей, від 1 до 3 з яких пра­вильні.
Послідовність виведення на екран питань із тесту, розташування варіантів відповідей на сусідніх комп'ютерах різна. Отже, кожен учень одержує відмінну від сусідів послідовність запитань і ва­ріантів відповідей. Ця відмінність тим більша, чим більша кількість завдань у банку цього тесту. Наприклад, тест має 32 запитання, а відповісти потрібно на 20. Варіантів із 32 елементів по 20 може бути безліч не тільки з різною послідов­ністю питань, а й з відмінностями в розташуванні відповідей.

Учневі потрібно послідовно клікнути 1, 2 або 3 варіанти відповідей, які він вважає правильними, доки не ста­не доступною кнопка «Наступне запи­тання» (почорніє напис). Для переходу до наступного запитання потрібно клікнути цю кнопку.
Якщо під час підготовки тесту у вікні редактора був встановлений прапорець «Діагностика», варіанти відповіді будуть негайно позначатися на полі ліворуч значками:  þ - правильно;  ý-неправильно.
Праворуч на екрані знаходиться діа­грама, яка показує відсоток правиль­них відповідей від встановленої кількості завдань. Відповідно до цього відсотку виставляється оцінка за ви­браною шкалою. Оцінка і це відношен­ня з кожною правильною відповіддю учня збільшуються, доки не набудуть остаточного значення після відповіді на останнє запитання.
Питання, які залишилися без відпо­віді за браком часу, зараховуються як такі, на які отримано неправильні від­повіді. Відповідно зменшується відсо­ток правильних відповідей та оцінка.
Після відповіді на останнє запитан­ня замість напису «Наступне питання» з'явиться «Натисніть, щоб одержати кінцевий результат...», після кліку на ньому з'являється вікно з результата­ми тестування: кількість правильних відповідей, допущених помилок, шка­ла оцінювання та оцінка в балах.

Після проходження тесту прізвище, ім'я та клас учня, дата, час і одержана оцінка заносяться у протокол.
Після натискання на кнопку «По­відомте результат учителю!» всі вікна закриваються. Для нового тестування потрібно знову завантажити програму Test-W2 і повторити описані вище дії.
Для перегляду результатів тесту­вання потрібно:
         завантажити файл Test-W2.exe;
   натиснути кнопку «Результати» - відкриється протокол результатів про­ведених тестувань наведеного вигляду;
         після перегляду закрити вікно.

Якщо тестування завершене приму­сово - натиснута кнопка ý у вікні про­грами Test-W2, то у протокол заносить­ся оцінка 0 балів.

Література

1.      Шестопалов Є.А. Контрольно-діагностична система Test-W2 // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. - №5. – с.85-88.